Импресум

Професионално право

За лицензираните в България адвокати са в сила по същество следните приложими нормативни документи:

  • закон за адвокатурата
  • наредба № 1/2004 за минималните размер на адвокатските възнаграждения
  • етичен кодекс на адвоката

Справка с тези разпоредби може да се направи на адрес: www.lex.bg

Политика за лична неприкосновеност

Увод

Защитата на личните данни е важно изискване към нас. Затова развиваме дейността си в съответствие с приложимите правни разпоредби за защитата на личните данни и за сигурността на данните. По-долу описваме информацията, която евентуално събираме, начина, по който процедираме с нея, както и на кого евентуално я предоставяме. 

Лични данни

На нашите уеб страници не регистрираме никакви лични данни (напр. имена, адреси, телефонни номера или електронни адреси), освен ако не ни бъдат предоставени доброволно (напр. при запитвания, регистрация), респ. това не ни бъде позволено или не е допустимо в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни. 

Предназначение

По принцип използваме предоставените от вас лични данни, за да отговаряме на вашите запитвания, при обработката на вашите поръчки или за да ви предоставяме достъп до определена информация или предлагани услуги. За поддържането на отношенията с клиентите може да се наложи да съхраним и обработим вашите лични данни, за да можем по-добре да откликнем на вашите желания или да усъвършенстваме предлаганите от нас продукти и услуги. Ние нито продаваме вашите лични данни на трети лица, нито го реализираме по друг начин на пазара. 

Целево използване

Предоставяните от вас онлайн лични данни ние събираме, обработваме и използваме само за съобщените ви цели, освен ако събирането, обработката или ползването:

  • не са за други цели, пряко свързани с първоначалната цел, за която са събрани личните данни
  • не се налагат за подготовката, договарянето и изпълнението на договор с вас, не се изискват по силата на законно задължение или нареждане от официалните органи или съда
  • не се налагат за обосноваването или защитата на правни претенции или за предотвратяването на искове
  • не служат за предотвратяването на злоупотреби или други неправомерни действия като напр. умишлени посегателства върху нашите системи за гарантиране сигурността на данните

Данни, свързани с комуникацията или ползването При вашия достъп до нашия уеб сайт посредством телекомуникационни услуги се генерират автоматично с технически средства данни, свързани с комуникацията (например ІР адрес), респ. данни, свързани с ползването (напр. данни за началото и продължителността на ползването, както и за използваните от вас телекомуникационни услуги). Тези средства могат евентуално да допускат извеждането на заключения за лични данни. Ако за целите на комуникацията или ползването са абсолютно необходими регистрирането, обработката и използването на вашите данни, за тях се прилагат законовите разпоредби за защитата на личните данни.

Автоматично регистрирани нелични данни

При достъпа ви до нашия уеб сайт понякога автоматично се събира информация (т.е. не вследствие регистрация), некласифицирана към определено лице (напр. използван интернет браузър и операционна система; наименование на домейна на уеб сайта, от който осъществявате достъпа, брой на посещенията, средна продължителност на посещението, отворени страници). Ние използваме тази информация, за да проучим атрактивността на нашия уеб сайт и за да подобрим тяхната ефективност и съдържание. „Бисквитки”: информация която се натрупва автоматично във вашия компютър Когато посещавате нашата уеб страница, е възможно да качим на вашия компютър информация под формата на „бисквитка”. Тези генерирани по този начин нелични данни използваме за подобряване на ефективността и съдържанието на нашия уеб сайт. Ако не желаете да използваме „бисквитки”, моля, настроете вашия интернет браузър по такъв начин, че да изтрива бисквитките от твърдия диск на вашия компютър, да блокира всички бисквитки или да предупреждава преди запаметяването на бисквитка.

Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитаваме вашите лични данни от неволно или неправомерно изтриване, промяна или загуба и от неоторизирано разпространяване или неоторизиран достъп.

Връзки с други уеб сайтове

Нашият уеб сайт съдържа връзки и препратки към други уеб сайтове, които можете да последвате от нашия уеб сайт. Моля, имайте предвид, че не поемаме отговорност за съдържанието на посочените препратки и връзки. Тя се носи изключително от съответните доставчици. При стартирането на връзката външното съдържание се проверява. При все това не е изключено впоследствие съдържанието да бъде променено от съответния доставчик. 

Въпроси и забележки

Ние реагираме на всякакви уместни запитвания, като правим справка и евентуално коригираме, допълваме или изтриваме лични данни. Ако имате въпроси по тази политика за защита на данните (например относно справките и актуализацията на личните ви данни), моля, кликнете върху „контакти” и въведете вашия въпрос или предложение. Ние естествено постоянно ще адаптираме нашата политика за защита на данните към бъдещото развитие на интернет. Промените ще оповестяваме своевременно на тази страница. Затова ви съветваме да посещавате редовно тази страница, за да се информирате за актуалното състояние на политиката за защита на личните данни.

Необвързаност на информацията

Съдържанието на тази уеб страница е създадено добросъвестно от КЬОЛЕР Легал Консултинг ЕООД. Не можем обаче да поемем гаранция за верността. Също така съдържанието няма претенция за изчерпателност. По никакъв начин информацията в нашата уеб страница не представлява правна гаранция. Запазваме си правото при необходимост да променяме или допълваме предоставената информация или данни. Описаните тук теми не са основание за черпеното на правни претенции. Офертите са необвързващи във всичките си части. 

Изключване на отговорността

Ние не отговаряме нито за преки, нито за косвени щети, възникнали вследствие ползването на информацията или данните, поместени в тази уеб страница. Не съществуват права и задължения между нас и потребителя на уеб сайта или трети лица.

Авторско право

Съдържанието на нашата уеб страница, включително представените продукти и предоставените данни е защитено от авторското право. Съдържанието не може да бъде размножавано или/публикувано, или съхранявано в информационна система без нашето предварително писмено съгласие. По-голямата част от поместените на този уеб сайт снимки са от банката с изображения www.photocase.com.

Приложимо право/местна подсъдност

За цялата информация или всички данни, тяхното ползване, както и за всички свързани с нашата уеб страница действия, позволяването им или бездействия се прилага изключително българското законодателство при изключване на международното право. Мястото на изпълнение и изключителната местна подсъдност са в София.