Учредяване на дружества и дружествено право

Адвокати и консултанти по дружествено право. Международна 
правна и данъчна помощ при учредяване на дружество. Joint Ventures

Всеки сериозен икономически ангажимент се осъществява чрез учредяването на дружество. Екипът на 
КЬОЛЕР ЛЕГАЛ трупа опит в областта на дружественото право и учредяването на дружества от 1991 г.
като консултант на множество български и международни дружества.

Част от дейността ни е интегрираното консултиране при трансгранични инвестиции, включително и аспекти на двойното данъчно облагане, осъществявано от немски и български специалисти. Ние консултираме нашите клиенти при избора на правната форма, съставянето на Joint Ventures с частни и държавни пред-
приятия. Нашият екип е на Ваше разположение по всички правни и данъчни въпроси като постоянни кон-
султанти или по даден проект.

Основните ни компетенции в сферата на дружественото право

 • Подготовка и учредяване на дружества, включително и изготвяне на необходимата документация, както и двуезичен дружествен договор
 • Извършване на необходимата регистрация в Агенцията по вписванията, данъчната администрация 
  и т.н.
 • Правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие 
  в дружество
 • Проверка на Due Diligence
 • Съставяне на дружествен договор, споразумения за Joint Venture, споразумения за сътрудничество
 • Преобразуване чрез сливане, вливане, отделяне и разделяне на дружества
 • Съставяне на договори за управление, трудови договори, както и консултиране по въпроси на трудовото право
 • Консултиране при кандидатстване за лицензи пред банки, застрахователни дружества, както и 
  в областта на медиацията
 • Представителство пред Общото събрание на дружеството
 • Домицилиране на дружества
 • Ликвидация на дружества, представителство в производство по несъстоятелност

Безплатна предварителна оценка по въпросите на дружественото правo 

Задайте своите въпроси, свързани с дружественото право и учредяването на дружествона посоче-
ните e-mail адреси, за да получите нашата безплатна правна помощ под формата на 
необвързваща 
предарителна оценка
.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com