Несъстоятелност и ликвидация на предприятия

Адвокати при несъстоятелност на фирма.
Правни услуги при процедура по несъстоятелност

Световната финансова криза остави дълбоките си следи и в България. Множество предприятия се ока-
заха неплатежоспособни. Въз основа на декапитализацията 
много дружества в кризата почти не могат 
да се оздравят. Българското законодателство по въпросите на несъстоятелността предвижда инстру-
менти за преструктуриране, въпреки че ги прилага в практиката много рядко. За кредитора на българ-
ско дружество, изпаднало в несъстоятелност, е важно да обезпечи вземанията си, а преди това внима-
телно да следи за типичните белези за намаляване на ликвидните средства като:

  • промяна на банковата връзка;
  • забавени плащания;
  • продажба на части от предприятието;
  • промени в управлението на дружеството.

Правна кантора КЬОЛЕР ЛЕГАЛ предлага на своите клиенти да проучи бизнес отношенията с българските им партньори, дали съществуват рискове от провал и как същите могат да бъдат избегнати. Тук се вземат под внимание всички възможни според българското право инструменти за сигурност като например зало-
жно право, цесия, запазване на собствеността и др. Целта е да се избегнат предварително загуби при не-
състоятелността чрез извършеното консултиране. 
Ако въпреки това се стигне до производство по несъс-
тоятелност, екипът на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ предлага:

  • Предявяване на вземанията към масата на несъстоятелността
  • Преговори със синдика
  • Предявяване на право на предпочтително удовлетворение
  • Покупка на предприятието или на части от него от масата на несъстоятелността
  • Представителство в Общото събрание на кредиторите
  • Общо консултиране по въпроси от несъстоятелността

Ликвидация на дружество

Когато продължаването на дейността на дадено предприятие е вече безсмислено, то трябва да бъде лик-
видирано. Уредбата на въпросите по ликвидацията в българския Търговски закон е оскъдна и като цяло 
е твърде бюрократична в сравнение с тази в немското право. Разбира се, и тук трябва да бъде изготвен 
ликвидационен баланс и всички сделки да бъдат довършени. Често пъти именно при тази проверка се 
установяват сериозни грешки на управлението на дружеството, затова е важно решението за ликвидация 
да не съдържа освобождаване от отговорност.

Ние Ви назначаваме ликвидатор, който заедно с опитен счетоводител, обективно проверява всички дружествени документи. Естествено ние изготвяме всички необходими по българското право баланси и документи и провеждаме процедурата до окончателното й приключване.

Безплатна предварителна оценка при процедура по несъстоятелност

В случай, че имате нужда от адвокат или правна помощ при процедура по несъстоятелност на фирма или 
ликвидация на дружество, изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Нашият екип ще се погрижи максимал-
но бързо да Ви предостави своята безплатна и необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com