За дружеството

Правна помощ от COELER LEGAL Consulting, София

Адвокатска кантора КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София е учредена през 1991 г като първата международ-
на правна кантора в България. От тогава насам нашият екип от адвокати и правни консултанти предлага 
цялостна правна помощ по множество Joint Ventures от юридическа страна - учредяване и консултиране
на дружества и съвместни предприятия, както и компетентно правно обслужване на много български и 
чуждестранни инвеститори.

Ние от КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София разполагаме с едни от най-добрите специалисти в сферата на 
дружественото право, които могат да изготвят Due Diligence Reports, както и Sale Purchase Agreements 
(SPA) по примера на англосаксонското право. Редица български дъщерни дружества на чуждестранни 
предприятия ползват нашите правни консултации по всички въпроси на трудовото, вещното и финан-
совото право и в специфични правни материи като лицензионни режими, енергийно право, транспортно 
право, лизингови сделки и др. 

Особено застъпени са строителното право и енергийното право, включително и процеса на строително планиране. От много години нашите адвокати и консултанти участват по проекти в областта на възобно-
вяемите енергоизточници - вятърни и фотоволтаични паркове - като се започне от планирането и разви-
тието на проекта, през финансирането му, до неговото осъществяване, респективно продажбата му.

Правни консултации по въпросите на
българското, немското, европейското и международното право

Адвокатският екип на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София притежава дългогодишен опит при съставянето 
на договори и документи, както и при преговорите по проекти за съвместни предприятия. Познаваме до-
бре международното, европейското, немското и българското право и можем компетентно и ефективно 
да Ви помогнем благодарение на ногогодишното ни ноу-хау, натрупано от съвместната ни дейност с наши-
те партньори от чужбина, особено с тези от Германия и Австрия. В случай на конфликт в отношенията, ние 
защитаваме интересите на нашите клиенти по съдебен ред като предлагаме компетентно процесуално
представителство.

Учредяване на дружества в Германия и останалите европейски страни

Искате да учредите дружество в Германия или друга страна в Европа? Искате да придобиете или прода-
дете дружествени дялове в чуждестранно предприятие? Нуждаете се от правна помощ и търсите опитни 
адвокати и правни консултанти? 
Няма проблем! Адвокатска кантора КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг е част от 
световна мрежа на адвокатски кантори във всички по-големи страни в Европа и още много страни по све-
та. 
Можем за кратко време да изготвим необходимите документи в България и по Ваше желание – разбира
се и на български език.

За контакти с правните консултанти на COELER LEGAL Consulting, София

В случай на нужда от компетентна правна помощ по въпросите на българското, немското, европейското 
и международното право, свържете се с нашите правни консултанти като изпратите имейл с Вашето запит-
ване или попълните следния онлайн контакт-формуляр. Нашият екип ще Ви предостави своята неангажи-
раща предварителна оценка напълно безплатно.