Адвокатска кантора COELER LEGAL Consulting - Милано

Правни услуги и консултации в Италия. Адвокати по италианско право

Адвокатското сдружение COELER Legal & Tax предоставя в продължение на повече от 30 години профе-
сионална правна помощ на немски и италиански предприятия по всички въроси от сферата на междуна-
родното търговско, дружествено и стопанско право. Представителството на кантората в Италия е ръково-
дено от г-н Михаел Рашендорфер, който притежава богат опит в тази сфера, благодарение на дългогодиш-
ната си работа като доверен адвокат на италианското Генерално Консулство в Хамбург, както и като де-
легиран представител на немско-италианската Търговска камара.

Нашата кантора, както и партньорите ни от правна кантора 
Studio Legale Cappa Милано Ви предлагаме следните правни услуги:

  • Учредяване на дружества в Италия, преобразуване на дружества, както и сливания и придобивания
  • Информация за фирмите
  • Правна консултация и преговори при сключване на договори от всякакъв вид
  • Правни услуги в сферата на италианското право
  • Събиране на вземанията в Италия
  • Процесуално представителство и арбитраж пред италианските съдебни органи
  • Недвижими имоти и вещно право
  • Наследствено право
  • Семейно право
  • Преводачески услуги

За контакти с адвокат Михаел Рашендорфер

raschendorfer(at)coeler.com