Право на възобновяемите енергийни източници

Кантора на годината за 2011 относно електричество

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е водещата кантора в областта на възобновяемите енергоизточници за България. Ние консултираме създателите и изпълнителите на проекти за ренегеративни енергоизточници, най-вече в областите вятърна енергия, водноелектрическа енергия и фотоволтаика. Нашите адвокати разполагат с отлични знания в относно законовите разпоредби и процеса в тази област. За поверените ни проекти сме в постоянен контакт с компетентните държавни органи на правителствено и общинско ниво.

За създателите на проекти, дружества за изпълнението им, фондове и банки проверяваме и изготвяме цялата необходима документация, включително:

 • Due Diligence отчети
 • Дружествени договори
 • Учредяване на дружества за проекта
 • Договори за наем и за покупко-продажба
 • Строително-правни договори
 • Сервитути
 • Договори за присъединяване към електрическата мрежа и за снабдяване с ел.енергия
 • Договори за управление на предприятието
 • УВП – експертизи
 • Справки
 • CO- ² - Сертификати за емисии според Протокола от Киото

Ние Ви съветваме при избора и търсенето на място, подаването на заявление за издаване на разрешително за строеж и преговаряме от Ваше име на общинско и държавно равнище с държавни и частни собственици на недвижими имоти, както и мрежови оператори и органите,издаващи разрешения относно:

 • Застраховка на земята и мястото
 • Придобиване на собственост върху имота и право на строеж
 • Планиране и план за застрояване
 • Съставяне на договор
 • Оценка за въздействието върху околната среда
 • Разрешително за строеж и експлоатация
 • Договор за присъединяване към ел. мрежа и за снабдяване с ел. енергия
 • Проверка на правото на обезщетение
 • Проверка на гаранции, застраховки и договори за заем

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и  безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.

 

Актуални проекти:

 • Развитие на проект, застраховане на недвижимия имот, изготвяне на договори и постоянно консултиране на водещите дружества в областта
 • Участие в справочника „ Регулиране на електричеството 2011
 • Due Diligence при прехвърлянето на 60 % от дружествените дялове на електроцентралата Нови Енергии, София.
 • Пазарно проучване, както и данъчно оформяне на ПВ- Проекти
 • Правен due diligence на ветропарк „Каварна”- постоянно консултиране от правна гледна точка по време на проектното развитие на 4 големи ветропарка
 • Консултиране на множество дружества, занимаващи се с проектно развитие относно нарастването на пазара в България, както и продажбата и развитието на ветропаркове
 • Консултиране на управителите на водноелектрическа централа относно нарастването на пазара и продажбата на водноелетрически централи
 • Правен due diligence на ветропарк „Добруджа” за един от водещите немски предприемачи
 • КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е член на АПЕЕ, както и на БГЕВА, и двете български  обединения на производители на възобновяема енергия, като по този начин поддържа постоянен контакт с държавните агенции и правителствени комисии.
 • КЬОЛЕР ЛЕГАЛ беше избрана скоро от Global Law Experts за правна кантора на годината относно електричество за 2011 за България.

Регулирането на възнаграждението за снабдяване според Закона за възобновяеми и алтернативни Енергии

За да може производителят на енергия да продаде фотоволтаично произведената енергия на дружества за разпределение и прехвърляне, необходимо е производителят на енергия да разполага със сертификат за произход. Този сертификат се издава от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Той съдържа данни относно количеството произведена енергия, продължителността на производството, съоръженията за производство, както и за мощността на фотоволтаичната система. Сертификатът за произход се издава едва тогава, когато лицензът за производство на електрическа енергия е получен, при положение, че такъв е необходим, за да бъде пусната в експлоатация фотоволтаичната система.

Докато в България липсва система за търговия със зелени сертификати, енергията от възобновяеми енергоизточници, включително и фотоволтаично произведената енергия,  ще бъде изкупувана на преференциални цени от дружествата за разпределение и прехвърляне. За да може да се говори за производство на енергия от възобновяеми енергоизточници, законодателят в Закона за възобновяемите и алтернативни енергоизточници и биогоривата задължи дружествата за разпределение и прехвърляне и производителите на енергия да се присъединят към мрежата на дадения район и общото количество произведена енергия да купят, независимо от това дали енергията въз основа на другите договори е продадена.

Комисията за енергийно и водно регулиране определя годишно до 31. март преференциалните цени, на които енергията от възобновяеми енергоизточници през конкретната година ще бъде откупувана. Цената възлиза на 80 % от средната продажна цена за предходната година, включително и комисията определя и допълнително възнаграждение според вида на източника на енергия. Тази добавка обаче трябва да надвишава с 95 % от стойността на добавката за предходната година. В новия закон се определя твърдо, нормативно възнаграждение за ПВ-тока, така че сигурността на проекта да е гарантирана.

Актуалното възнаграждение за фотоволтаично произведена енергия възлиза на (важи до 31.03.2011):

 • За мощност под 5КВ - 792,89 лв/ МВ/ч
 • За мощност над 5 КВ - 728, 29 МВ/ ч

Контакти

Галина Андреева, LLM тел. (02) 4890867, имeйл: andreeva@coelerlegal.com

Жана Калоянова, тел. (02) 489 0867, имейл: kaloyanova@coelerlegal.com

Др. Корнелия Драганова, тел (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com