Несъстоятелност & Ликвидация на предприятия

Несъстоятелност & Ликвидация на предприятия

Процедура по несъстоятелност

Световната финансова криза остави дълбоките си следи и в България. Множество предприятия се оказаха неплатежоспособни. Въз основа на декапитализацията  много дружества в кризата почти не могат да се оздравят. Българското законодателство по въпросите на несъстоятелността предвижда инструменти за преструктуриране, въпреки че ги прилага в практиката много рядко. За кредитора на българско дружество, изпаднало в несъстоятелност е важно да обезпечи вземанията си, а преди това внимателно да следи за типичните белези за намаляване на ликвидните средства като:

  • Промяна на банковата връзка
  • Забавени плащания
  • Продажба на части от предприятието
  • Промени в управлението на дружеството

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ предлага на своите клиенти да проучи бизнес отношенията с българските им партньори, дали съществуват рискове от провал и как същите могат да бъдат избегнати. Тук се вземат под внимание всички възможни според българското право инструменти за сигурност като например заложно право, цесия, запазване на собствеността и др. Целта е да се избегнат предварително загуби при несъстоятелността чрез извършеното консултиране. 

Ако въпреки това се стигне до производство по несъстоятелност, ние предлагаме:

  • Предявяване на вземанията към масата на несъстоятелността
  • Преговори със синдика
  • Предявяване на право на предпочтително удовлетворение
  • Покупка на предприятието или на части от него от масата на несъстоятелността
  • Представителство в Общото събрание на кредиторите
  • Общо консултиране по въпроси от несъстоятелността

  

ЛИКВИДАЦИЯ

Когато продължаването на дейността на дадено предприятие е вече безсмислено, то трябва да бъде ликвидирано. Уредбата на въпросите по ликвидацията в българския Търговски закон е оскъдна и като цяло е твърде бюрократична в сравнение с тази в немското право. Разбира се, и тук трябва да бъде изготвен ликвидационен баланс и всички сделки да бъдат довършени. Често пъти именно при тази проверка се установяват сериозни грешки на управлението на дружеството, затова е важно решението за ликвидация да не съдържа освобождаване от отговорност.

Ние Ви назначаваме ликвидатор , който заедно с опитен счетоводител, обективно проверява всички дружествени документи. Естествено ние изготвяме всички необходими по българското право баланси и документи и провеждаме процедурата до окончателното й приключване.

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.  

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: vladimirov(at)coelerlegal.com